หมวดหนังสือ
 
   
เว็บลิงค์


Top Download


  จำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์  
 
 • จำนวนผู้ชมวันนี้
  • 13
 • จำนวนการอ่านทั้งหมด
  • 1,455,791
 • จำนวนดาวน์โหลด
  • 349
  -
 

NEWSPAPER


แบบสำรวจ ห้องสมุด กรมควบคุมโรค
ท่านพอใจกับระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กรมควบคุมโรค ในระดับใด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
 
ผลโหวตทั้งหมด

LIBRARY QR-CODE

ข่าวเด่น สถานการณ์โรค
ทำความรู้จัก โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์
การนำวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคในประเทศไทย
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2560 - 2579)
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายวัน
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศไทย
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558
อ่านต่อ » อ่านต่อ »

   
   
 

ดาวน์โหดลคู่มือการใช้งานแต่ละเมนู
ชือเมนู ลิงค์ ไฟล์คู่มือ
ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค http://irem2.ddc.moph.go.th/research/viewresearches
วารสารกรมควบคุมโรค https://he01.tci-thaijo.org/index.php/DCJ/issue/archive?issuesPage=1#issues
วารสารโรคเอดส์ http://e-library-aidssti.ddc.moph.go.th/home/search?cat_id=5
E-Book index.php
วีดีโอและสื่อมัลติมีเดีย http://e-lib.ddc.moph.go.th/media.php
สื่อวิชาการกรม http://e-lib.ddc.moph.go.th/flap.php child_offense_list2554.pdf
วารสาร http://e-lib.ddc.moph.go.th/category_jounal_details.php ftp_bc.txt
ดาวน์โหลดคู่มือ http://e-lib.ddc.moph.go.th/download_manual.php manual1.docx
ผู้ดูแลระบบ http://e-lib.ddc.moph.go.th/admin/admin_login.php
บทความวารสาร http://e-lib.ddc.moph.go.th/book_jounal.php
สมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ http://aidssti.ddc.moph.go.th/herbs
ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ( อวช.) http://ryssurvey.com/vichakarn/
สถิติสาธาณสุข http://bps.moph.go.th/new_bps/สถิติสาธาณสุข