หมวดหนังสือ
 
   
เว็บลิงค์


Top Download


  จำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์  
 
 • จำนวนผู้ชมวันนี้
  • 165
 • จำนวนการอ่านทั้งหมด
  • 1,749,336
 • จำนวนดาวน์โหลด
  • 349
  -
 

NEWSPAPER


แบบสำรวจ ห้องสมุด กรมควบคุมโรค
ท่านพอใจกับระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กรมควบคุมโรค ในระดับใด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
 
ผลโหวตทั้งหมด

LIBRARY QR-CODE

ข่าวเด่น สถานการณ์โรค
สถานการณ์โรคติดต่อโดยแมลง
สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค
แนะนำ 100 เว็บไซต์ดาวน์โหลดหนังสือฟรี ที่สำคัญคือถูกกฎหมาย
รายงานการเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์
พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 อัพเดทรายวัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อ่านต่อ » อ่านต่อ »

   
   
 


 

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมโรค


ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดควบคุมโรคก่อตั้งเมื่อปี 2540 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค

โดยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การวางระบบ การปรับปรุงและพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูล

ด้วยคอมพิวเตอร์

ในปี 2556 ห้องสมุดกรมควบคุมโรค ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาโปรแกรม เป็น

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยการผลิตหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสาร (PDF FILE)

ทำให้ผู้บริการสามารถสืบค้นข้อมูล เอกสารวิชาการ วารสาร จุลสารของกรมควบคุมโรค

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

วัตถุประสงค์

   1.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและโอกาสในการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ บุคลากรในองค์กร และบุคคลทั่วไป

สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง

   2.เพื่อให้การจัดการห้องสมุด มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถค้นหาหนังสือได้ตรงต่อความต้องการ

และสามารถค้นหาหนังสือในเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับห้องสมุดได้ด้วย

   3.เพื่อเพิ่มช่องทางการประชมสัมพันธ์ เอกสารวิชา ตำรา และสื่อต่างๆของกรมควบคุมโรค

การบริการ

การสมัครสมาชิก

 - ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กรมควบคุมโรคใช้หลักฐานดังนี้
  - บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา
  - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- บุคคลภายนอกทั่วไป ใช้หลักฐานในการยืมดังนี้
  - บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน

การยืม - คืน

 - ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง
  - ยืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม
  - หนังสืออ้างอิงให้ยืมเฉพาะถ่ายเอกสารเท่านั้น ค่าปรับวันละ 5 บาท / เล่ม
  - หนังสือทั่วไปยืมได้ 7 วัน ค่าปรับวันละ 3 บาท / เล่ม
  - วารสาร นิตยสารฉบับเก่าให้ยืมได้ 7 วัน ค่าปรับวันละ 3 บาท / เล่ม
  - วารสาร นิตยสารใหม่ให้ยืมได้วันต่อวัน เวลา 15.30น. ส่งก่อน 9.00น. ของวัน
  ถัดไป ค่าปรับวันละ 5 บาท / เล่ม

- บุคคลทั่วไป
  - หนังสือและวารสารให้ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้นโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือ
  บัตรอื่นๆ ที่มีความสำคัญเทียบเท่าเป็นหลักฐาน

เวลาเปิด - ปิด บริการห้องสมุด

วันจันทร์ - ศุกร์  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30 น.

ปิดบริการ

วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ที่ตั้ง

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

11000 อาคาร 2 ชั้น 2 โทร 02-590-3358-9

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :
Facebook
: ห้องสมุด กรมควบคุมโรค

Email
: libddc@gmail.com

E-Book อ่านได้ทันทีผ่านหน้าเว็บไซต์และสามารถดาวน์โหลดได้เป็นไฟล์ PDF
E-Book ทั่วไป ดูได้เฉพาะหน้าสารบัญ สามารถยืมได้ที่ ห้องสมุด กรมควบคุมโรค